Faculty

Jayashree MP- M.Pharm( Principal)

Jayashree MP- M.Pharm( Principal)

Rajeev Ranjan B.pharm

Rajeev Ranjan- B.Pharm

Abhishek Kumar-B.Pharm

Abhishek Kumar- B.Pharm

Manjeet Gaddi- B.Pharm

Pushpa kumari- M.A

Pushpa kumari- M.A

Rakesh Kumar- B.pharm

Rakesh Kumar- B.Pharm

Saurabh Kumar-B.pharm

Saurabh Kumar- B.Pharm

Shiv Shankar Mishra- B.Pharm

Shiv Shankar Mishra- B.Pharm

Sudeep Kumar Singha- M.Pharm

Sudeep Kumar Singha- M.Pharm

Akanksha Kumari- MCA

Akanksha Kumari- MCA